Viktig melding

TEMAMØTE - UTVIKLING I FJELLOMRÅDENE

P1010274.JPGRingebu kommune utarbeider ny kommuneplan (arealdel), og i forbindelse med dette ble det arrangert åpent temamøte tirsdag 22. oktober i Ringebu Rådhus.

Tema for møtet var utvikling i fjellområdene med fokus på næringsliv, reiseliv, fritidsbebyggelse, skiløyper/brøyting, landbruk, miljø og utmark. Det møtte til sammen i overkant av 30 personer med bakgrunn i ulike lag, organisasjoner, politiske utvalg, landbruket, turistbedrifter og hytteeiere i Ringebu kommune. 

Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet med arealdelen, få meningsutveksling rundt viktige temaer og innspill fra gruppearbeid. Med unntak av kommunedelplan for Kvitfjell, skal nå alle kommunedelplanene erstattes av kommuneplanens arealdel. Det er kommet mange innspill til planen, spesielt mht fritidsbebyggelse. Innspillene tilsvarer ca. 10.000 tomter. Dette er veldig positivt, men pga det store omfanget vil det være nødvendig å ta ut en del av dette.  Vi skal ha en silingssak i november/desember, og innspill som helt klart er i strid med planprogrammet, kan bli tatt ut.

Ny regional plan for Rondane-Sølnkletten er nå godkjent, og vil legge føringer for arealbruken i store deler av  Ringebu kommune på østsida. Jon Halvor Midtmageli fra Oppland fylkeskommune var tilstede og orienterte om hovedtrekkene fra den regionale planen.

I forkant av gruppearbeidet, fikk vi en kort innledning mht de ulike temaene møtet la opp til. Som innledere stilte Per Morset fra Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, Harald Larsen fra Venabygdsfjellets Vel, Per Morten Nyeng som hytteeier og ivrig bruker av løypenettet, og John-Ludvik Dalseg fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor. Det ble delt inn i tre grupper: 1) næringsliv, reiseliv og fritidsbebyggelse 2) skiløyper og brøyting 3) landbruk, miljø og utmark. Det ble mye fokus på viktigheten av å ha et godt skiløypeprodukt og hvilke faktorer som er avgjørende for å oppnå det. Innspillene fra de tre gruppene blir tatt med videre i utformingen av ny, revidert arealdel. Det vil også bli  åpent møte om andre tema etter nyttår. Utkast til ny arealdel vil etter planen bli lagt fram for 1. gangs behandling rundt 1. april 2014.