Viktig melding

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Lundes turisthandel

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Lundes turisthandel. Forslagsstiller er Lunde Eiendom AS og plankonsulent er Henning Larsen Architects AS (Rambøll).

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for en god og forutsigbar utvikling av turistbedriften de nærmeste 20 årene. Planområdet ligger på Venabygdsfjellet og inkluderer Lundes turisthandel, områdene rundt, Barnåla hytteområde og LundesætraPlanområdet, som er vist på figuren under dekker et areal på ca. 126 dekar, og omfatter en rekke gårds- og bruksnummer.

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning til å være utredningspliktig jf. § 8 a) vedlegg II pkt. 11 j), 12 d), 13 og § 10.

Merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til line.gronlie@henninglarsen.com  eller til Henning Larsen Architects AS v/Line B. Grønlie, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Frist for innspill til oppstart av planarbeidet settes til 13.02.2023.

 

Varsel om oppstart utbyggingsavtale

I henhold til PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsarbeid. Behovet for en slik utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:

Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu eller til epost: 

post@ringebu.kommune.no

Høringsfristen settes til 13.02.2023.

 

Lundes turisthandel - varslingsbrev (PDF, 2 MB)

Varslingskart A4-5000 (PDF, 633 kB)

Oppstartsmøte Lundes turisthandel (PDF, 188 kB)

Lundes_Planinitiativ_ (PDF, 751 kB)