Vedtatt endring - reguleringsplan for Fåvang - krisevannverk og offentlig toalett i Nesseparken

Klikk for stort bildeUtvalg for plan og teknisk (UPT) behandlet i møte 10.04.2019 sak 045/19 og fattet følgende vedtak:

 

1.      Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endring av reguleringsplan for Fåvang, PlanId 0520201401.

2.      Endringen utgjør flytting av krisevannverket til Nesseskogen park, samt 2 offentlige toaletter i tilknytning til det nye bygget.

3.      Planbestemmelsene endres i tråd med vedlagte forslag til nye planbestemmelser. Plankartet endres i tråd med forslag illustrert i saksutredningen.
 

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven, kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra meldingen om vedtaket er mottatt.

Klagen må være skriftlig og begrunnet, og skal sendes til: Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu eller post@ringebu.kommune.no.