Viktig melding

Skolestruktur

Under denne fanen vil du finne informasjon om det pågående arbeidet med å få på plass et kunnskapsgrunnlag som grunnlag for kommende vurderinger av kommunens grunnskoletilbud.

Fase 2 av skolebruksanalysen er nå avsluttet.   WSP/Aske presenterte i kommunestyremøte den 09.04.2024 hovedmomenter fra arbeidet med skolestrukturutredningen.          

 Hovedrapport (PDF, 4 MB)

Oppsummering av brukerinvolvering (PDF, 596 kB)

Tomtevurdering (PDF, 4 MB)

Adkomst og parkeringsløsninger (PDF, 3 MB)

Kommunestyret bestilte høsten 2021 en skolebruksanalyse som kunnskapsgrunnlag for kommende vurderinger rundt kommunens grunnskoletilbud. WSP med underleverandør Aske prosjektutvikling har i samarbeid med en kommunal prosjektgruppe utarbeidet skolebruksanalysen som ble lagt fram for kommunestyret 18.04. 2023.

Underveis i arbeidet har det vært fortløpende avklaringer med formannskapet, og levekårsutvalget har blitt løpende orientert.

Høsten 2022 ble det gjennomført en bred medvirkningsprosess der elever, ansatte, foreldre og andre fikk komme med sine bidrag til kunnskapsgrunnlaget.

Hovedrapport skolebruksanalyse
Vedlegg 1 Bygninger, tomter og beliggenhet
Vedlegg 2 Arealprogrammering og kapasitetsberegning
Vedlegg 3 Kostnadskalkyler

Kommunestyret fattet 18.04. 2023 følgende vedtak:
KOM- 010/23 Vedtak
1. Skolebruksanalysen tas til orientering.
2. Følgende alternativ utredes videre
a. To skoler. 1-7 på Fåvang og 1-10 i Ringebu
b. En skole. 1-10 i Ringebu
c. En skole. 1-10 på Fåvang.
d. Dagens løsning. To barneskoler og en ungdomsskole
3. Til videre arbeid bevilges kr 1.000.000 som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
4. Den politiske sluttbehandlingen av skolebruksanalysen skal foregå i tre trinn: levekårsutvalget, formannskapet og kommunestyret.
5. Det gjøres en grundig jobb med vurdering av gjenbruk av deler av eksisterende bygg.