Viktig melding

Skolestruktur

Under denne fanen vil du finne informasjon om det pågående arbeidet med å få på plass et kunnskapsgrunnlag som grunnlag for kommende vurderinger av kommunens grunnskoletilbud.

Stort engasjement i skolestruktursaken

I forbindelse med kommunens pågående arbeid med vurdering av fremtidig skolestruktur i Ringebu, har det kommet inn godt over 800 tilbakemeldinger fra innbyggerne etter at sms ble utsendt til alle innbyggere over 18 år. På Tromsvang møtte i overkant av 100 personer frem på innbyggermøte den 13.juni, hvor de ble orientert om saken og fikk stilt sine spørsmål. Tilbakemeldingene fra dette, i tillegg til brukermedvirkning fra elevråd, ungdomsråd, FAU i barnehager og skoler, personalene i skolene, kultur, bibliotek, læringssenteret og andre tidligere i prosessen, viser at det er et stort engasjement for saken. Og det er bra!

Alle har et forhold til skole. Erfaringer fra egen skolegang, det man har hørt om andres skolegang og så videre påvirker oss følelsesmessig, og slike følelser skal respekteres og anerkjennes. Også følelser og meninger om nærmiljøet og «grenda vår» skal tas på alvor.

Administrasjonen i Ringebu fikk i oppdrag av kommunestyret å skaffe et kunnskapsgrunnlag for en beslutning om en fremtidig og bærekraftig skolestruktur for kommunen, som gir et godt og fremtidsrettet tilbud til kommunens elever og som legger til rette for effektiv ressursutnyttelse. (K-sak 092/21). Det oppdraget er nå i ferd med å bli sluttført, og «skolestruktursaken» kommer opp til politisk behandling til høsten.

Vi vil takke for alle gode innspill i saken, og oppfordrer alle innbyggere i Ringebu til å respektere den beslutningen politikerne kommer til, uansett hva det blir. Husk at vi alle er eksempler til etterfølgelse for våre barn, både på sosiale medier og i den virkelige verden!

 

Fase 2 av skolebruksanalysen er nå avsluttet.   WSP/Aske presenterte i kommunestyremøte den 09.04.2024 hovedmomenter fra arbeidet med skolestrukturutredningen.          

 Hovedrapport (PDF, 4 MB)

Oppsummering av brukerinvolvering (PDF, 596 kB)

Tomtevurdering (PDF, 4 MB)

Adkomst og parkeringsløsninger (PDF, 3 MB)

Kommunestyret bestilte høsten 2021 en skolebruksanalyse som kunnskapsgrunnlag for kommende vurderinger rundt kommunens grunnskoletilbud. WSP med underleverandør Aske prosjektutvikling har i samarbeid med en kommunal prosjektgruppe utarbeidet skolebruksanalysen som ble lagt fram for kommunestyret 18.04. 2023.

Underveis i arbeidet har det vært fortløpende avklaringer med formannskapet, og levekårsutvalget har blitt løpende orientert.

Høsten 2022 ble det gjennomført en bred medvirkningsprosess der elever, ansatte, foreldre og andre fikk komme med sine bidrag til kunnskapsgrunnlaget.

Hovedrapport skolebruksanalyse
Vedlegg 1 Bygninger, tomter og beliggenhet
Vedlegg 2 Arealprogrammering og kapasitetsberegning
Vedlegg 3 Kostnadskalkyler

Kommunestyret fattet 18.04. 2023 følgende vedtak:
KOM- 010/23 Vedtak
1. Skolebruksanalysen tas til orientering.
2. Følgende alternativ utredes videre
a. To skoler. 1-7 på Fåvang og 1-10 i Ringebu
b. En skole. 1-10 i Ringebu
c. En skole. 1-10 på Fåvang.
d. Dagens løsning. To barneskoler og en ungdomsskole
3. Til videre arbeid bevilges kr 1.000.000 som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
4. Den politiske sluttbehandlingen av skolebruksanalysen skal foregå i tre trinn: levekårsutvalget, formannskapet og kommunestyret.
5. Det gjøres en grundig jobb med vurdering av gjenbruk av deler av eksisterende bygg.