Brukermedvirkning

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient, bruker og pårørende. Brukermedvirkning har egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Ditt behov, ønsker og vurderinger skal legges til grunn ved valg av behandling og tjenestetilbud. Tjenestene skal gi faglig baserte råd og nødvendig informasjon om tilbud og behandling, slik at du er kjent med eventuelle konsekvenser av valgene dine.
 
Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring er et interkommunalt samarbeid som skal bidra til å sikre brukerinvolvering i utvikling av tjenester og tilbud innen psykisk helse- og rusarbeid. Dette er et samarbeid mellom Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron  kommune.
 
Aktuelle lenker:  
Tilbyr kurs, dialogmøter, spørreundersøkelser og gir veiledning om brukermedvirkning. 
 
Om brukermedvirkning (Helsenorge)  
Her finner du informasjon om brukermedvirkning og dine rettigheter.  
 

Brukerrepresentasjon
 

«En brukerrepresentant er en person som har erfaring med å være pasient eller pårørende og som ønsker å dele sine erfaringer til bruk i kommunens forbedringsarbeid. I samarbeidsmøter er brukerrepresentanter og fagpersoner likeverdige møtedeltakere.
 
Vi har to brukerrepresentanter i kommunalt brukerråd.
 
Aktuelle lenker:  
Gratis nettkurs til deg som er eller ønsker å vite mer om brukerrepresentasjon. 
 
Brukerkompetanse (Mestring.no)  
Om brukermedvirkning, helsepedagogikk og brukerrepresentasjon.
 
Om ulike metoder og verktøy for å sikre brukermedvirkning i forbedringsarbeid 


Pasient- og pårørenderettigheter 
 

Pasienter og brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å involvere pasienter eller bruker i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Pasient er en person som tar kontakt med helse- og omsorgstjenesten og ber om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten tilbyr helsehjelp. Bruker er en person som mottar tjenester som ikke er helsehjelp. (Helsenorge.no