Viktig melding

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient, bruker og pårørende. Brukermedvirkning har egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Aktuelle lenker:  
Her finner du informasjon om brukermedvirkning og dine rettigheter.  
 

Brukerrepresentasjon
 

«En brukerrepresentant er en person som har erfaring med å være pasient eller pårørende og som ønsker å dele sine erfaringer til bruk i kommunens forbedringsarbeid. I samarbeidsmøter er brukerrepresentanter og fagpersoner likeverdige møtedeltakere.

Ringebu kommune har en brukerrepresentant i Midt-Gudbrandsdal brukerråd (PDF, 174 kB).

God kvalitet på tjenestene forutsetter at brukerens, pasientens og pårørendes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron avdeling psykisk helse og rus, har inngått et samarbeid om etablering og drift av Brukerråd. 

Brukerrådet skal være et samarbeidsforum for gjensidig informasjon og drøfting av aktuelle problemstillinger. Dette er en del av det interkommunale arbeidet med å sikre brukermedvirkning på systemnivå. Brukerrådet er ikke en erstatning for annen brukermedvirkning i tjenestene.  
 

Aktuelle lenker:  
Gratis nettkurs til deg som er eller ønsker å vite mer om brukerrepresentasjon. 
 
Brukerkompetanse (Mestring.no)  
Om brukermedvirkning, helsepedagogikk og brukerrepresentasjon.
 
Om ulike metoder og verktøy for å sikre brukermedvirkning i forbedringsarbeid 


Pasient- og pårørenderettigheter 
 

Pasienter og brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å involvere pasienter eller bruker i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Pasient er en person som tar kontakt med helse- og omsorgstjenesten og ber om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten tilbyr helsehjelp. Bruker er en person som mottar tjenester som ikke er helsehjelp. (Helsenorge.no