Viktig melding

Våre tjenester

Vårt mål er å hjelpe deg til å mestre ditt eget liv. Tjenesten skal være målrettet, faglig fundert og samordnet.

Din henvendelse blir behandlet innen to uker. Du vil først få tilbud om vurderingssamtaler, akutte problemstillinger behandles fortløpende. Du vil bli møtt med respekt og god kompetanse. To fra teamet er medlemmer i kommunens psykososiale kriseteam, som trer sammen for å bistå ved større ulykker og kriser.

Barneansvarlig i tjenesten er Torill Nystuen.

Vi bruker feedbackinformerte tjenester. FIT handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. 
Du leser mer om FIT  her.

Brukerutstyr

Unngå smitte, sykdom og overdose, - bruk sterilt utstyr! Bor du i Ringebu eller oppholder deg i Ringebu kommune, så kan du få sterilt brukerutstyr enten på Ringebu helsesenter på Fåvang (Trimvegen 1, kl. 08.00 – 15.00) eller legevakta på Lillehammer (etter kl. 15.00 og kveld/helg). Målet med utdeling av sterilt brukerutstyr er å redusere risiko for overdose og andre helseskader / smittsomme sykdommer, også Covid-19. Alle landets kommuner skal ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere. Brukt utstyr leveres inn tilbake til helsesenter / legevakten.
Følgende utstyr er tilgjengelig: Sprøyter og kanyler, røykefolie, askorbinsyre, kokekar med filter, desinfeksjonstørk.

Oppfølging

Du kan få individuelt tilpasset oppfølging dersom du har lette, moderate eller alvorlige psykiske helse- og/eller rusproblemer, med behov for oppfølging.

Tjenesten tilpasses ditt behov. Pårørende kan også ta kontakt. 
Vi tilbyr blant annet: 

 • Samtaler som er tilpasset ditt behov, med fokus på det som er viktig for deg 
 • Vi møtes der det passer for deg det kan være hjemme, i våre lokaler eller ute 
 • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter 
 • Individuell plan  
 • Ansvarsgruppe  
 • Støtte til bedring og mestring 
 • Sosial trening på forskjellige arenaer 
 • Hjelp til å gjøre hverdagslige oppgaver som handling, matlaging, og budsjett 
 • Følge på møter med NAV, fastlege og andre instanser 
 • Oppfølging før, under og etter innleggelse i institusjon – vi fungerer som førløpskoordinatorer 
 • Pårørendestøtte 
Kulturnettverk

Kulturnettverket er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet Reinsvoll, DPS Gjøvik og 10 kommuner i Oppland. Nettverket er delt i to regioner; Gjøvik, Land og Toten og Sør-Gudbrandsdalen. Kulturnettverket samarbeider om tilrettelegging av kultur- og aktivitetstilbud til mennesker med rus- og psykiske helseplager. Her finner du oversikt over disse tilbudene. I tillegg finner du tilbud som kommunene har og kontaktinformasjon til kulturkontakter i sykehus, DPS og i kommuner. 

Se mer om tilbudet her

Nyttige linker/telefoner

Nasjonale hjelpetelefoner: