Våre tjenester

Vårt mål er å hjelpe deg til å mestre ditt eget liv. Tjenesten skal være målrettet, faglig fundert og samordnet.

Din henvendelse blir behandlet innen to uker. Du vil først få tilbud om vurderingssamtaler, akutte problemstillinger behandles fortløpende. Du vil bli møtt med respekt og god kompetanse. To fra teamet er medlemmer i kommunens psykososiale kriseteam, som trer sammen for å bistå ved større ulykker og kriser.

Vi bruker feedbackinformerte tjenester. FIT handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. 
Du leser mer om FIT her.

Oppfølging

Du kan få individuelt tilpasset oppfølging dersom du har lette, moderate eller alvorlige psykiske helse- og/eller rusproblemer, med behov for oppfølging.

Tjenesten tilpasses ditt behov. Pårørende kan også ta kontakt. 
Vi tilbyr blant annet: 

 • Samtaler som er tilpasset ditt behov, med fokus på det som er viktig for deg 
 • Vi møtes der det passer for deg det kan være hjemme, i våre lokaler eller ute 
 • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter 
 • Individuell plan  
 • Ansvarsgruppe  
 • Støtte til bedring og mestring 
 • Sosial trening på forskjellige arenaer 
 • Hjelp til å gjøre hverdagslige oppgaver som handling, matlaging, og budsjett 
 • Følge på møter med NAV, fastlege og andre instanser 
 • Oppfølging før, under og etter innleggelse i institusjon – vi fungerer som førløpskoordinatorer 
 • Pårørendestøtte 
Kurstilbud

Kurs i mestring av belastning – KIB

Mange voksne mennesker opplever i lengre eller kortere perioder at livet er ekstra utfordrende. Likevel kan det være vanskelig å søke hjelp. Kurs i mestring av belastning er for deg som ønsker å lære metoder for å møte og håndtere utfordringer i livet. Kurset er for deg over 18 år som opplever livet som utfordrende og ønsker å lære seg teknikker for å gjøre sin hverdag bedre. 
 
Kurs i mestring av depresjon – KID 
 
Kurset vil gi deg kunnskap om hva depresjon er og hvordan du kan bedre den psykiske helse. Du vil lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster. Kurset er for deg over 18 år som opplever at livet i perioder kan bli vanskelig, og som ønsker å lære seg teknikker for å ikke bli dårligere. 
Det arrangeres også kurs i søvn og hverdagsglede i kommunen.

Kulturnettverk

Kulturnettverket er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet Reinsvoll, DPS Gjøvik og 10 kommuner i Oppland. Nettverket er delt i to regioner; Gjøvik, Land og Toten og Sør-Gudbrandsdalen. Kulturnettverket samarbeider om tilrettelegging av kultur- og aktivitetstilbud til mennesker med rus- og psykiske helseplager. Her finner du oversikt over disse tilbudene. I tillegg finner du tilbud som kommunene har og kontaktinformasjon til kulturkontakter i sykehus, DPS og i kommuner. 

Se mer om tilbudet her

Nyttige linker

Her kommer det nyttige linker...