Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret ligger på Linåkertunet Bo og Rehabilitering på Fåvang.

Kontortid: mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00.

Du kan kontakte Tildelingskontoret på telefon 612 83 300/453 75 525.

Tildelingskontoret har ansvar for å motta, kartlegge og vurdere søknader om helse- og omsorgstjenester. Vi skal vedta tjenester basert på kartlagt hjelpebehov, lovens vilkår og politisk vedtatt tjenestenivå i Ringebu kommune.

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet. Tildelingskontoret er Ringebu kommunes koordinerende enhet.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

Dersom du har behov for langvarige og sammensatte helse-, omsorgs- eller sosiale tjenester kan du søke om koordinator og individuell plan. Kommunen skal da sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan og at planarbeidet koordineres.

Tildelingskontoret og tjenesteenhetene har som mål å utvikle et godt og effektivt samarbeid som bidrar til at kommunens innbyggere får et helhetlig og tilpasset tjenestetilbud.

Kontaktperson

Elise Granlien
Sykepleier
Ingrid Roen Ånsløkken
Sykepleier
Stine Lien Toftstuen
Sosionom