Viktig melding

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret ligger på Linåkertunet Bo og Rehabilitering på Fåvang.

Kontortid: mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00.

Du kan kontakte Tildelingskontoret på telefon 612 83 300/45 37 55 25.

Tildelingskontoret har ansvar for å motta, kartlegge og vurdere søknader om helse- og omsorgstjenester. Vi skal vedta tjenester basert på kartlagt hjelpebehov, lovens vilkår og politisk vedtatt tjenestenivå i Ringebu kommune.

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet. Tildelingskontoret er Ringebu kommunes koordinerende enhet.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

Dersom du har behov for langvarige og sammensatte helse-, omsorgs- eller sosiale tjenester kan du søke om koordinator, barnekoordinator og individuell plan. Kommunen skal ved behov sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan og at planarbeidet koordineres.

Barnekoordinator har et utvidet koordineringsansvar i forhold til en vanlig koordinator og skal sørge for koordinering av det samlede tjenestetilbudet som barnet, ungdommen og familien mottar.

Tildelingskontoret og tjenesteenhetene har som mål å utvikle et godt og effektivt samarbeid som bidrar til at kommunens innbyggere får et helhetlig og tilpasset tjenestetilbud.

Kontaktperson

Ingrid Roen Ånsløkken
Sykepleier
Tlf.: 48195259
Stine Lien Toftstuen
Sosionom
Tlf.: 91826948
Unni Irene Viken
Konsulent
Tlf.: 40410275