Reguleringsplan for Varden II er vedtatt

Klikk for stort bilde

Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2019 sak 016/19 og fattet følgende vedtak:

1) Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Varden II, planID 0520201804, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser, og under forutsetning av at planbeskrivelsen oppdateres med de endringer i planforslaget som er utført etter offentlig ettersyn.

2) Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 
 

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.