Viktig melding

NKF Eksempelsamling - ombygging av eksisterende bygg

Det registreres at det er en del utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg til andre formål og funksjoner.

Dette omhandles blant annet i plan-og bygningslovens §31-2, fjerde ledd; «Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet her.»

Ettersom det ikke er laget forskrifter om dette, har bransjen og norske kommuner funnet det nødvendig å gi ut støttelitteratur for å bidra til en enhetlig praksis i norske kommuner. Hensikten med veilederen er å sikre en bærekraftig oppgradering av bygningsmassen, som det heter i forordet i eksempelsamlingen.

Vi ønsker derfor å legge ut de retningslinjer som kommunen har for å håndtere slike spørsmål; «Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg, eksempler på unntak etter plan-og bygningsloven §31-2.» (utgitt av Norsk kommunalteknisk forening. 2 utgave, oktober 2016). Denne viser kommunens handlingsrom i saker knyttet til dokumentasjonsbehov og godkjenning av tiltak i eksisterende bygg.