Viktig melding

Veileder for terrasseløsninger ved fritidsbebyggelse i Ringebu kommune

Vedtatt av Utvalg for plan og teknisk den 06.06.12.
Vedtatt av Kommunestyret den 19.06.12.

Med "terrasse" regnes i denne sammenheng alle former for innhegning med rekkverk som er naturlig koblet til bygning på tomta (veranda, balkong). Veilederen gjelder ikke rene gjerdeløsninger. Alle terrasser skal behandles av kommunen i søknad jf.§20-2 (evt.§20-1).

Omfang og utforming

 • Terrassen skal klart underordne seg hyttas volum og stil, og skal fremstå som en naturlig tilkoblet løsning til hytta (og evt. andre sekundære bygninger som naturlig kan benyttes innenfor rammene som er gitt her).

 • Terrasse kan maksimalt være 1/3 (-del) av hovedhytta sitt bebygde areal (BYA for bygningskroppen eksklusiv eventuelle tidligere etablerte terrassekonstruksjoner).

 • Terrasse kan normalt ha maksimalt 3 meters bredde ut fra langvegg.

 • Terrasse kan gå langsmed veggens hele lengde, men dette må vurderes i forhold til totalareal og løsningen ellers.

 • Terrasse kan ikke gå rundt mer enn bygningens halve omkrets.

 • Fundamenter (stolper, mur mv.) må ikke noe sted bli høyere enn 1 meter.

 • Eventuelle åpninger mellom grunnpillarer må avstenges så dyr på beite ikke kan komme under bygget og eventuelt komme til skade.

 • Rekkverkshøyden bør være ca. 90-100 cm, solid og i tråd med løsninger forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Eventuelle grinder skal slå utover.

Terrasse eller innhegning

 • I mange tilfeller, særlig ved tradisjonell hyttebebyggelse/eldre hytter, vil et rekkverk uten gulv estetisk sett være den beste løsningen. Rekkverk som er montert etter disse retningslinjene, men uten gulv, vil ikke oppfattes som inngjerding, og vil kunne tillates som terrasseløsning.

 • Rekkverk rundt areal (uavhengig av gulv eller ikke) skal være utført slik at det fremstår som et tradisjonelt terrasserekkverk tilpasset hytta. (f.eks. tillates ikke skigard eller andre rene gjerdeløsninger.)

Terreng

 • Forutsetningen for større terrasseløsninger, vil være at tomteforholdene er forholdsvis flate. Terrasseløsninger uten gulv, som nevnt over, kan heller ikke oppføres i for kuperte områder.

Eventuelle dispensasjonsspørsmål
Noe skjønn vil kunne utøves i helt spesielle tilfeller. Terrasseløsninger som går utover det som her er skissert, må det imidlertid søkes om dispensasjon for. For at en dispensasjon skal kunne innvilges, må fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering Jf. Plan og bygningsloven (2008) §§ 19-1 og 2. Dispensasjoner er derfor aldri kurant å innvilge.