Viktig melding

Matrikkelinformasjon

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og er ansvarlig for forvaltning av matrikkelen og tilhørende regelverk. Lovverket for Matrikkelen regulerer hvilke opplysninger som skal registreres og hvilke opplysninger som kan utleveres.

Informasjon om egen eiendom 

Alle har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på egen eiendom. Denne informasjonen kan utleveres ved personlig oppmøte og fremvisning av legitimasjon og/eller informasjon kan sendes til hjemmelshavers offisielle adresse. For egen eiendom finnes informasjon også på Min eiendom. Det krever pålogging med bankid eller tilsvarende for identifisering, men er gratis å bruke. 

Informasjon om andres eiendom  

Informasjon om andres eiendom finnes i kommunens kartløsning eller seeiendom.no der man finner all informasjon som etter loven kan utleveres fritt.

Naboliste/nabovarsel 

For å lage nabovarsel anbefales bruk av digital nabovarselløsning

Det sikrer at alle aktuelle naboer og gjenboere blir varslet og der finnes det også løsning for digital varsling via altinn til naboene. 

Naboliste kan utleveres i forbindelse med oppgaver etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven. Eierlister kan også utgis til infrastrukturformål som for eksempel etablering og drift av veger, kabler og ledninger. Den som får utlevert eller kjøper og bruker nabolister har et personlig ansvar i henhold til personvernlovgivning til å forholde seg til formålet informasjonen er gitt ut for. All bruk av utlevert eller kjøpt informasjon til markedsføringsformål er ulovlig. 

Eieropplysninger 

Utlevering av eierinformasjon uten at formålet er varsling i henhold til lovverk, eller til etablering eller drift av infrastruktur er ikke tillatt. 

Utlevering fra grunnboken skjer etter tinglysingsloven og kommunene har ikke hjemmel til å utlevere informasjon etter tinglysingsloven. Henvendelser om utlevering fra grunnboken må rettes til Kartverkets kundesenter tlf 08700 eller epost til tinglysing@kartverket.no. Kundesenteret har åpent 9-15 på alle hverdager.

Matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr) må oppgis ved henvendelse. Dette finnes i kommunens kartløsning eller seeiendom.no  
Seeiendom har også løsning for å bestille kopi av tinglyste dokumenter.  

Generell informasjon om matrikkel og tinglysing hos kartverket