Viktig melding!

Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H1, planID 0520201806 - Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 26.05.2020 sak 043/20, med følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H1, planID 0520201806, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
  3. Kommunestyret ber UPT se på formulering om informasjonsplikt om beiterett i hytteområder i kommunen i framtidige reguleringsplaner.

Saksutredning - Kvitfjelltoppen H1 (PDF, 620 kB)
Planbeskrivelse - Kvitfjelltoppen H1 (PDF, 4 MB)
Plankart Kvitfjelltoppen H1 (PDF, 3 MB)
Planbestemmelse - Kvitfjelltoppen H1 (PDF, 271 kB)
Overvannsnotat_Kvitfjelltoppen_H1 (L)(789225) (PDF, 5 MB)
ROS-analyse_Kvitfjelltoppen_H1 (L)(789224) (PDF, 2 MB)