Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H7a og c - Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H7a og c legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 14. mai. Planforslaget legger til rette for 25 frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og friluftsformål. 

 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnitt. Reguleringsplanen følger i stor grad kommunedelplan for Kvitfjell og gjeldende reguleringsplaner. Forslag til reguleringsplan avviker fra gjeldende arealplaner på to punkter; skitraseen er endret sammenlignet med overordnet plan, og områder regulert til konsentrert fritidsbebyggelse i gjeldende reguleringsplan foreslås endret til frittliggende fritidsbebyggelse.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7a og c, planID 0520201905, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 10.03.2021, UPT-sak 017/21.

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:
- Hanstadgata 4, 2630 Ringebu kommune
- post@ringebu.kommune.no

Merknadsfrist er 14. mai 2021.

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i en egen perm ved servicetorget i Ringebu Rådhus. Plandokumentene, og øvrige dokumenter, kan også leses i saksprotokollen, her:

https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021001806&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&

Vedtak (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 168 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 11 MB)

ROS-analyse (PDF, 498 kB)

Skred- og overvannsvurdering (PDF, 5 MB)