Viktig melding

Reguleringsplan for Trabelia F5.11 - Høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 03.02.2021, UPT-004/21.Planavgrensning 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnitt under. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, i henhold til kommuneplanens arealdel vedtatt av Ringebu kommunestyre 19.06.2018, med ikraftsettelse 18.06.2019 etter behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:

Merknadsfrist er 1. april 2021.

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i en egen perm ved servicetorget i Ringebu Rådhus. Plandokumentene, og øvrige dokumenter, kan også leses i saksprotokollen, her: https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021000855&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&

Vedtak (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 136 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

ROS-analyse (PDF, 885 kB)

Overvannsplan (PDF, 2 MB)