Viktig melding!

Reguleringsplan for Trabelia Nedre - Høring og offentlig ettersyn

PlanavgrensningI henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 03.02.2021, UPT-sak 005/21.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnitt. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, i henhold til kommuneplanens arealdel vedtatt av Ringebu kommunestyre 19.06.2018, med ikraftsettelse 18.06.2019 etter behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:

  • Hanstadgata 4, 2630 Ringebu kommune
  • post@ringebu.kommune.no

 

Merknadsfrist er 1. april 2021.

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i en egen perm ved servicetorget i Ringebu rådhus. Plandokumentene, og øvrige dokumenter, kan også leses i saksprotokollen: https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020024994&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&

Vedtak (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 933 kB)

Planbestemmelser (PDF, 173 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 10 MB)

ROS-analyse (PDF, 765 kB)

Støyrapport (PDF, 2 MB)