Viktig melding

Driftsoperatørene

Driftsoperatørene består av Arnt Strandlien (ledende driftsoperatør), Øystein Dahle, Rune Øverlie og Finn Haadem.

Arbeider med tilsyn, drift og vedlikehold av kommunens 2 kloakkrenseanleggene og 6 grunnvannsanlegg med tilhørende kloakkpumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner og høydebasseng. Har ansvar for uttak av vann- og slamprøver til analyse i hennhold til utarbeidede prøvetakingsplaner, etc.
Driftsoperatørene deltar i vaktordning (ukevakt) for renseanleggene og vannverkene.

Driftsoperatørene

Driftsoperatørene
E-post Telefon Tittel Navn
ringebu.renseanlegg@ringebu.kommune.no 488 94 307 Ledende driftsoperatør Arnt Strandlien