Viktig melding

Fåvang renseanlegg

Favang_renseanlegg.pngHOVEDDATA FOR ANLEGGET

Byggeår: 2006 / 1978
Anleggstype: Mekanisk-biologisk-kjemisk renseanlegg
Etterfelling med PAX
Septikmottak
Mekanisk slamavvanning med sentrifuge
Anleggsstørrelse: 8 500 PE. (Planlagt og delvis utbygget for 12 000 PE)

 

Fåvang renseanlegg ble bygget i 1978 for å rense avløpsvann fra tettbebyggelsen i Fåvang. Renseanlegget ble bygget som et etterfellingsanlegg, dvs. med biologisk og kjemisk rensetrinn og dimensjonert for en maks. belastning tilsvarende 3 400 personekvivalenter (PE). Renseanlegget har fungert utmerket med gode renseresultater. Før arbeidene med utbygging av renseanlegget ble igangsatt, ble det utført vurderinger av framtidige rensetekniske løsninger. Dette omfattet også vurderinger av overføring av avløpsvann til andre renseanlegg og spørsmålet om framtidig lokalisering av renseanlegget. På grunnlag av utredningene, ble det valgt å foreta utbygging av Fåvang renseanlegg basert på ombygging og utvidelse av eksisterende renseanlegg. Renseanlegget utbygges for en framtidig tilknytning tilsvarende 12 000 PE. Det er forutsatt en trinnvis utbygging mot full kapasitet på renseanlegget. l dette byggetrinnet foretas en full oppgradering av renseanlegget, men noen tiltak for å oppnå full kapasitet er utsatt inntil videre. Renseanlegget er bygget med bassenger i betong. Overbygget er utført med plasstøpt bæresystem og prefabrikkerte veggelementer. Arbeidene med utvidelse/opprusting av renseanlegget ble igangsatt i februar 2005 og ferdigstilt i mai 2006.

 

VANNBEHANDLING

Avløpsvannet pumpes fram til renseanlegget og passerer finrist med lysåpning på 3 mm hvor ristavfall bestående av partikler. filler etc. tas ut før vannet ledes videre til sandfanget. l sandfanget fjernes sand. Sanden pumpes til sandvasker mens fett og flyteslam ledes til egen flyteslamkum. Fra forbehandlingen ledes avløpsvannet til det biologiske rensetrinnet. Dette er basert på biofilmløsning med KMT's "Moving Bed" prosessen. Nedbryting av organisk stoff skjer ved hjelp av mikroorganismer som bygger seg på biofilmmedium neddykket i bioreaktorene. Tilførsel av oksygen skjer med luftinnblåsing ved hjelp av blåsemaskiner. Prosessen styres av O2-konsentrasjonen i reaktorene. Bioreaktorene er ferdig bygget med l linje. Linje 2 er ferdig bygningsmessig, men mangler prosessutrustning. Fra det biologiske rensetrinnet ledes avløpsvannet til det kjemiske rensetrinnet som består av kjemikalietilsetting (PAX), flokkulering og sedimentering. Slam pumpes ut fra slamlommer i sedimenteringsbassengene. Renset avløpsvann ledes til utløpskummen og videre til utslipp i Lågen. Renseanlegget er utrustet med vannmengdemåler og automatisk vannmengdeproporsjonal prøvetaker på innløp og utløp for å dokumentere renseeffekten i anlegget.

 

SLAMBEHANDLING

Renseanlegget har separat enhet for mottak av septikslam og slam fra tette tanker mm. Septikmottaket består av finrist og septiksandfang. Deretter pumpes septikslammet til fortykkeren hvor det blandes med internt slam fra renseanlegget. Ved levering av septikslam registreres mengde og type slam. Ristavfall fra innløpsrist og septikmottak vaskes og samles i egen container. Det er installert egen sandvasker for vasking av sand fra sandfang og septiksandfang. Vasket sand samles i separat container. Slam fra sedimenteringsbasseng og septikbasseng behandles i en kontinuerlig slamfortykker. Fortykket slam lagres i 2 stk. bufferbassenger i påvente av videre avvanning. Slammet avvannes i sentrifuge og samles i 2 stk. containere. Avvannet slam transporteres til Frya renseanlegg for viderebehandling basert på innblanding av kalk.