Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Randkleivgata 6

Klikk for stort bildePå vegne av forslagsstiller Smart Eiendom AS varsler ARR Arkitekter AS oppstart av detaljregulering for Randkleivgata 6 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

Planen fremmes som en privat detaljreguleringsplan hvor ARR Arkitekter AS er engasjert til å utarbeide planen. Planområdet ligger på sørsiden av jernbanen i Ringebu Sentrum, er på ca 4,2 daa og omfatter eiendommen med gnr. 46 bnr. 58 og tilstøtende vegareal.

Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Vaalebro felt Tollmoen og Åmillom fra 1958 og har arealformål industri. I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til kombinert formål bolig/næring/forretning.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av to rekkehus, med 10 enheter i hver, i to etasjer. Boligformål er i samsvar med overordnet plan. Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014.

Spørsmål og innspill til planarbeidet rettes til ARR Arkitekter AS, postboks 252, 2381 Brumunddal, post@arrark.no, tlf 930 88 975.

Frist for merknad til oppstartsvarselet er 01.10.2019.