Bruksendring fra fritidsbolig/hytte til bolig

Ønsker du å flytte og bo på hytta di? Kommunen er positive til dette, men før man kan benytte hytta til fast bosetting, må visse vilkår oppfylles og en godkjenning fra kommunen være gitt.

Du må søke om dispensasjon fra arealformålet (fritidsbebyggelse eller LNF), og du må søke om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

  1. Utform dispensasjonssøknaden etter vår veileder om dispensasjon, punkt 2 Hva skal dispensasjonssøknaden inneholde og punkt 3 Hvordan begrunne en dispensasjon. Det er ikke nødvendig med tegninger da dette ikke er et byggetiltak.
  2. Fyll ut Søknad om bruksendring fra Direktoratet for byggkvalitet.
  3. Nabovarsle bruksendringssøknaden og dispensasjonssøknaden, se vår veileder om nabovarsel.
  4. Send alle dokumentene (dispensasjonssøknaden, bruksendringssøknaden, kopi av nabovarselet, kvitteringene for nabovarsel og eventuelle nabomerknader og dine kommentarer til merknadene) til kommunen på post@ringebu.kommune.no.

Saksgangen for dispensasjonsbehandlingen er beskrevet under veilederen, mens bruksendringen blir gitt kort tid etter en innvilget dispensasjon. Saksbehandlingsgebyret er for 2022 på kr 30884 for dispensasjon og kr 4412 for bruksendring.

For å få dispensasjon må vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 være oppfylt, og at følgende særskilte forhold er til stede/oppfylles:

  • Hytta må være av "boligstandard", det vil si at hytta har innlagt vann og avløp samt strøm.
  • Hytta må ha vinterbrøytet vegforbindelse, og vegen må være dimensjonert for brannbil.
  • Søker må melde flytting til fritidseiendommen innen 3 måneder fra innvilget bruksendring.

Dersom alle forholdene og vilkårene i loven er oppfylt, innvilges stort sett dispensasjonen og bruksendringen for maks 10 år.

Info om eiendomsskatten. For skatt generelt, må spørsmålet rettes Skatteetaten.