Viktig melding!

Bruksendring fra fritidsbolig/hytte til bolig

Ønsker du å flytte til hytta di? Kommunen er positive til dette, men før man kan benytte hytta til fast bosetting må det gjøres en bruksendring som krever at visse vilkår oppfylles. Tiltaket krever bruk av profesjonelle aktører som kan erklære ansvar for bruksendringen.

Formell bruksendring av et bygg er et mer omfattende tiltak enn det høres ut som. Bruksendring krever en byggesøknad på lik linje med å bygge et nytt hus, og tiltaket kan bare godkjennes dersom det er i tråd med arealformålet i lokale arealplaner. De fleste nye fritidsboliger står enten på områder som er regulert for fritidsbebyggelse, og mange hytter i tradisjonelle/eldre hytteområder kan ligge på tomter som er regulert som LNF(landbruk, natur, og friluft). Dersom fritidsboligen ligger på en tomt som er regulert som noe annet enn "boligbebyggelse" må man søke om dispensasjon fra arealformålet (fritidsbebyggelse eller LNF), og du må søke om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Sjekk din eiendom her og se vår veiledningsfilm om hvordan man finner arealformålet på den enkelte tomt.

  • Bruksendring er et profesjonelt tiltak og innebærer at en profesjonell aktør må stå ansvarlig for tiltaket. Derfor er første steg i denne prosessem å ta kontakt med en "ansvarlig søker".
  • Utform dispensasjonssøknaden etter vår veileder om dispensasjon, punkt 2 Hva skal dispensasjonssøknaden inneholde og punkt 3 Hvordan begrunne en dispensasjon. Det er ikke nødvendig med tegninger da dette ikke er et byggetiltak.

Saksgangen for dispensasjonsbehandlingen er beskrevet under veilederen, mens bruksendringen blir gitt kort tid etter en innvilget dispensasjon. Saksbehandlingsgebyret er for 2023 på kr 15442,- for dispensasjon og kr 4412,- for bruksendring.

For å få dispensasjon må vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 være oppfylt, og at følgende særskilte forhold er til stede/oppfylles:

  • Hytta må være av "boligstandard", det vil si at hytta har innlagt vann og avløp samt strøm.
  • Hytta må ha vinterbrøytet vegforbindelse, og vegen må være dimensjonert for brannbil.
  • Søker må melde flytting til fritidseiendommen innen 3 måneder fra innvilget bruksendring.

Dersom alle forholdene og vilkårene i loven er oppfylt, innvilges stort sett dispensasjonen og bruksendringen for maks 10 år.

Info om eiendomsskatten. For skatt generelt, må spørsmålet rettes Skatteetaten.