Viktig melding

Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 - 3. gangs høring og offentlig ettersyn

Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpgKommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Ringebu kommunestyre har i møte 21.02.2017 , sak 003/17, vedtatt å legge kommuneplanens arealdel 2015-2027 ut på 3. gangs høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14. Planen skal avløse gjeldende arealdel fra 1993 og sju kommunedelplaner.

Høringsperioden er satt til 25.03.2017 - 13.05.2017

Det blir holdt åpent møte på Ringebu Rådhus tirsdag 02.05.2017 kl 19-21

Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og i ekspedisjonen på Ringebu Rådhus.

Merknader til sak 08/114 sendes skriftlig til Ringebu kommune, Hanstadgt.4, 2630 Ringebu, eller e-post til post@ringebu.kommune.no

Merknadsfrist: 13.05.2017

Se også Kommunekart (velg høringsbase og hak av for "Kommuneplanforslag")

Kontaktperson for kommuneplanarbeidet er
kommuneplanlegger Wenche Hagestuen Dale, 61283096, e-post wenche.dale@ringebu.kommune.no

Planforslaget består av 23 vedlegg.