Reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest er vedtatt

Kommunestyret har behandlet forslag til reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest i kommunestyremøte 15.10.2019, sak 082/19, med følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest, planID 0520201901, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene. 

Klikk for stort bilde 

Sentrumsområdet i Kvitfjell vest skal bygges ut med utleieleiligheter og næringsvirksomheter i form av serveringssteder, butikker og booking/kundeservice. Gjennom hele sentrumsområdet skal det etableres skigate, med tilknytning til både langrennsløypenettet og skibakkene i Kvitfjell vest og i Varden.

Plandokumentene er tilgjengelige her

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.