Viktig melding

Aktuelt fra Ringebu

Reguleringsplan for Raudskuttberget, planID 0520201802, er vedtatt

Reguleringsplanforslag for Raudskuttberget, i Kvitfjell, har blitt behandlet av kommunestyret i møte 18.02.2020, K-sak 006/20, med følgende vedtak:

KOM-006/20 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Rauskuttberget hytteområde, planID 0520201802, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene

Klikk for stort bildeReguleringsplankart 

Structor Lillehammer AS har på vegne av Tore Brandstadmoen Segelstad fremmet forslag til detaljreguleringsplan for Raudskuttberget. Formålet med planforslaget er å legge til rette for bygging av frittstående fritidsboliger, og det er planlagt 54 tomter med størrelse mellom 850 m² og 1500 m². 

Plandokumentene er tilgjengelige her

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.