Reguleringsplan for Lodge Cabins er vedtatt

Kommunestyret har behandlet forslag til reguleringsplan for Lodge Cabins i kommunestyremøte 25.06.2019, sak 056/19, med følgende vedtak:
 

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Lodge Cabins, planID 0520201704, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Klikk for stort bilde

Reguleringsplanen åpner for at det kan bygges frittstående enetasjes fritidsboliger. Planområdet er delt inn i 7 tomter, pluss en tomt med eksisterende hyttebebyggelse på. Det skal etableres egen adkomstveg fra Bustulvegen, og parkering på tomtene.

Plandokumentene er tilgjengelige her 

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.