Reguleringsplan for Brugata 16 - Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Brugata 16 legges ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for nye boliger i sentrum av Vålebru. I tillegg er det lagt til rette for tursti langs Våla og en offentlig park, Elveparken, nord i planområdet. Vi ønsker tilbakemelding og merknader fra deg. Merknadsfrist er 14. mai.

 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Planområdet ligger i Ringebu sentrum, øst for Våla. Nye boliger er planlagt rett ved gangbrua som fører inn til hjertet av Vålebru. Nord for gangbrua og boligprosjektet er det planlagt å opparbeide en offentlig park. I planforslaget er det tenkt lekestativer, benker og noe beplantning. Foreløpige skisser av boligprosjektet og Elveparken kan du se på bildet under. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på hva du ønsker at parken skal inneholde, eller eventuelle andre innspill til planarbeidet.

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Brugata 16, planID 0520201908, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 24.03.2021, UPT-sak 024/21.

Har du merknader eller innspill kan disse sendes til Ringebu kommune:
- Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
- post@ringebu.kommune.no

Merknadsfrist er 14. mai 2021.

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i en egen perm ved servicetorget i Ringebu Rådhus.

Vedtak (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 549 kB)

Planbestemmelser (PDF, 200 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 264 kB)

Flomfarevurdering (PDF, 3 MB)

Støyrapport (PDF, 5 MB)

Sjekkliste naturmangfoldloven (PDF, 95 kB)

Illustrasjoner (PDF, 4 MB)

Merknader til oppstartsvarsel (PDF, 2 MB)