Reguleringsplan for Kaurstad grustak, planid 0520201105 - melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2019 sak 024/19 og fattet følgende vedtak:
 

1.Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Kaurstad grustak, planID 0520201105, slik planforslaget foreligger i denne saken.

2.Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Klikk for stort bilde