Møter 2019 Kontrollutvalget

Innkallinger 2019 Kontrollutvalget

Innkallinger 2019 Kontrollutvalget
Dato Innkalling Saksfremlegg og vedlegg
19.02.2019 Innkalling (PDF, 117 kB) Sak 0119 Oppfølging politiske vedtak 31.12.2018 (PDF, 187 kB)
Sak 0119 Vedlegg - status pr 31.12.2018 (PDF, 771 kB)
Sak 0219 Orientering om regnskap 2018 og skatteregnskapet 2018 (PDF, 10 kB)
Sak 0219 Vedlegg - årsrapport 2018 Skatteoppkreveren (PDF, 5 MB)
Sak 0319 Bierverv for ansatte i Ringebu kommune (PDF, 97 kB)
Sak 0319 Vedlegg - svar notat sak 4318 bierverv (PDF, 420 kB)
Sak 0419 Årsrapport fra kontrollutvalget 2018 (PDF, 237 kB)
Sak 0519 Plan for kontrollutvalgets arbeid i 2019 - prioriteringsliste (PDF, 214 kB)
Sak 0619 Møteplan 2019 (PDF, 12 kB)
Sak 0719 Kontrollutvalgskonferansen 2019 (PDF, 7 kB)
Sak 0819 Referatsak - Rapport om status for statlige tilsyn (PDF, 106 kB)
Sak 0819 Vedlegg - oversikt statlige tilsyn 2018 (PDF, 250 kB)
Sak 0919 Kontrollutvalgets innsynsrett i saker unntatt offentlighet (PDF, 13 kB)
Sak 1019 Kontrollutvalgets innsynsrett i selskaper etter kommuneloven § 80, ny kommunelov §23-6 (PDF, 15 kB)
30.04.2019 Innkalling (PDF, 113 kB) Sak 1319 Uttalelse om skatteregnskapet for 2018 (PDF, 27 kB)
Sak 1319 Vedlegg 1 - Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren i Ringebu (PDF, 5 MB)
Sak 1319 Vedlegg 2 - Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen (PDF, 191 kB)
Sak 1519 Oppfølging saker fra kontrollutvalgets møte 19. februar (PDF, 7 kB)
Sak 1519 Vedlegg 1 (PDF, 50 kB)
Sak 1519 Vedlegg 2 (PDF, 41 kB)
Sak 1519 Vedlegg 3 (PDF, 86 kB)
Sak 1619 Innkjøp av tjenester - Sødermann AS (PDF, 265 kB)
Sak 1619 Vedlegg 1 - Rutiner og status ang. rapportering på ressurskrevende brukere (PDF, 354 kB)
Sak 1619 Vedlegg 2 - Svar til Kommunal rapport ang. innsyn i anskaffelsesprotokoll (PDF, 426 kB)
Sak 17/19 Åpen post (PDF, 7 kB)
04.06.2019 Innkalling (PDF, 112 kB) Sak 18/19 Oppfølging av politiske vedtak - statusrapport pr. 30.04 (PDF, 108 kB)
Sak 18/19 Vedlegg - oppfølgingsskjema for politiske vedtak pr 30.04.19 (PDF, 591 kB)
Sak 19/19 Økonomisk rapportering pr. 30.04.19 (PDF, 86 kB)
Sak 20/19 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 (PDF, 132 kB)
Sak 21/19 Rapport Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (PDF, 405 kB)
Sak 21/19 Vedlegg BDO - Presentasjon rapport selskapskontroll MGR (PDF, 3 MB)
Sak 21/19 Vedlegg BDO - Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon MGR pr. 30.04. (PDF, 893 kB)
Sak 22/19 Avtale om revisjonstjenester (PDF, 266 kB)
Sak 23/19 Åpen post (PDF, 7 kB)
08.10.2019 Innkalling (PDF, 114 kB) Sak 24/19 Oppfølging av politiske vedtak (PDF, 107 kB)
Sak 24/19 Vedlegg - oppfølgingsskjema politiske vedtak (PDF, 783 kB)
Sak 25/19 Økonomisk rapportering pr 31.08.2019 (PDF, 87 kB)
Sak 26/19 Avtale revisjonstjenester - status (PDF, 187 kB)
Sak 27/19 Status budsjett (PDF, 7 kB)
Sak 28/19 Orientering sak 43/19 MUL (PDF, 210 kB)
Sak 28/19 Vedlegg - Epost vedr. oversendelse av klage (PDF, 420 kB)
Sak 28/19 Vedlegg - Epost-utveksling vedr. klage sak 43/19 MUL (PDF, 48 kB)
Sak 28/19 Vedlegg - Avtale om arkivhold mellom Ringebu og Sør-Fron kommuner og MGL (PDF, 84 kB)
Sak 28/19 Vedlegg - 3 eposter vedr. oversendelse av klage (PDF, 53 kB)
Sak 28/19 Vedlegg - Oversikt over postgang og bevegelser vedr. klage (PDF, 158 kB)
Sak 28/19 Vedlegg - Møteprotokoll MUL 04.07.19 (PDF, 280 kB)
Sak 28/19 Vedlegg - Møteprotokoll MUL 17.07.19 (PDF, 280 kB)
Sak 29/19 Post og journalføring i Ringebu kommune (PDF, 16 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Brev (1) fra advokat vedr. anleggelse av vannledning uten hjemmel (PDF, 954 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Brev (1) til Ringebu kommune fra Buhaugen & Fiskeløysa Vel og Veglag vedr. graving på Venabygdsfjellet (PDF, 252 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Brev til kontrollutvalget fra Buhaugen & Fiskeløysa Vel og Veglag vedr. graving på Venabygdsfjellet (PDF, 252 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Brev fra Dag G. Moen vedr. gravearbeider i Iver Våles gt. (PDF, 113 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Brev (2) til Ringebu kommune fra Buhaugen & Fiskeløysa Vel og Veglag vedr. graving på Venabygdsfjellet (PDF, 252 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Brev fra Ringebu kommune til Buhaugen & Fiskeløysa Vel og Veglag vedr. graving på Venabygdsfjellet (PDF, 699 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Brev (3) til Ringebu kommune fra Buhaugen & Fiskeløysa Vel og Veglag vedr. graving på Venabygdsfjellet (PDF, 124 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Epost fra leder i kontrollutvalget til RK v/rådmannen vedr. graving på Venabygdsfjellet (PDF, 48 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Brev (2) fra advokat vedr. anleggelse av vannledning uten hjemmel (PDF, 954 kB)
Sak 30/19 Vedlegg - Epost fra RK v/rådmannen - svar på spørsmål fra kontrollutvalget (PDF, 625 kB)
Sak 31/19 Referatsaker (PDF, 6 kB)
Sak 31/19 Vedlegg U.off. - Off.lova §13, jf Sfvl. §3-1 - Korrespondanse vedr. eiendomsskatt
Sak 31/19 Vedlegg - Vedr. vedtak byggesak gnr. 28/29 Buhaugvegen 71, Venabygdsfjellet - adkomst til 23/17 (PDF, 122 kB)
03.12.2019 Innkalling (PDF, 115 kB) Sak 33/19 Nytt kontrollutvalg 2019 - 2023 (PDF, 177 kB)
Sak 34/19 Opplæring av nye medlemmer (PDF, 113 kB)
Sak 34/19 Vedlegg program konferanse (PDF, 3 MB)
Sak 35/19 Anbud revisjonstjenester (PDF, 26 kB)
Sak 36/19 Plan for selskapskontroll og eierskapskontroll (PDF, 89 kB)
Sak 37/19 - sak 2819 og 2919, redegjørelse fra administrasjonen (PDF, 309 kB)
Sak 37/19 vedlegg 0, notat fra Vaagan (PDF, 211 kB)
Sak 37/19 vedlegg 1, vedrørende avtale om arkivhold mellom Ringebu og Sør-Fron (PDF, 406 kB)
Sak 37/19 vedlegg 3, arkivrutiner Ringebu kommune (PDF, 2 MB)
Sak 37/19 vedlegg 4, Rådmannens svar til kontrollutvalgets vedtak sak 2819 (PDF, 584 kB)
Sak 38/19 Møteplan for 2020 (PDF, 92 kB)
Sak 39/19 Åpen post (PDF, 6 kB)