Viktig melding

Fond for kulturbasert næringsutvikling- støtte til Fyrtårnarrangement

Ringebu kommune støtter arrangement som har fått status som Fyrtårnarrangement fra fond for kulturbasert næringsutvikling.  
Fondet består av avsetninger i de årlige driftsbudsjettene for Ringebu kommune.  Midlene besår av utbytte fra energiselskaper.

Det er formannskapet som er fondsstyre og gir status som Fyrtårnarrangement.

Ta kontakt med tjenesteleder for kultur for mer informasjon og søknadsrutiner: anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no tlf. 92463736
 

VEDTEKTER FOND FOR KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Vedtatt KS 19.3.2013 KOM 23/13

§ 1 Hjemmel og kapital

Fond for kulturbasert næringsutvikling består av avsetninger i de årlige driftsbudsjettene for Ringebu kommune. Midlene består av 10 % av utbytte fra energiselskaper. Kommunestyret kan i tillegg gjøre vedtak om å styrke fondet utenom budsjettbehandlingene.

§ 2 Formål

Fond for kulturbasert næringsutvikling er etablert for å sikre forutsigbar finansiering til kulturtiltak som har særlig betydning for kommunens kulturliv og omdømme, og som har positive ringvirkninger for kommunens næringsliv.

§ 3 Bruk av midler – prioritering

Midler fra Fond for kulturbasert næringsutvikling er ikke midler som kan søkes av eksterne. Tildeling av midler skjer etter en vurdering av tiltak som faller utenfor andre etablerte ordninger som kulturmidler, næringsfond, utviklingsfond og lignende.

Midler kan tildeles tiltak som defineres som kulturbasert næringsutvikling og arrangement som har status som «Fyrtårnarrangement».

Et «Fyrtårnarrangement» er et årlig tiltak av en viss størrelse, og som:

o har regional betydning

o fremmer stedsutvikling

o gir ringvirkninger til lokalt næringsliv

o fremmer profilering og markedsføring av området

Det er Ringebu formannskap som fastsetter hvilke tiltak som gis betegnelsen «Fyrtårnarrangement».

§ 4 Vilkår for bruk – stønadsform

Tiltak som tildeles midler må legge fram rapport for sist gjennomført aktivitet/arrangement. Det må også framlegges budsjett og finansieringsplan for påfølgende budsjettår.

§ 5 Forvaltning – vedtaksmyndighet

Ringebu kommunestyret budsjetterer årlig ramme for Fond for kulturbasert nærings-

utvikling ved behandling av kommunens årsbudsjett (Jfr.§ 1).

Formannskapet som fondsstyre har fullmakt til å bevilge enkelttilskudd fra Fond for kulturbasert næringsutvikling.

Fondet inngår som en del av Ringebu kommunes øvrige finansforvaltning. Renter tilgodeses fondet.